Rapports

Bắc-ninh tỉnh Tiên-du huyện Phù-đổng tổng các xã Phù-đổng, Phù-dực thần sắc. 北寧省仙遊縣扶董總各社扶董扶翊神敕. Brevets des génies des communes Phù-đổng et Phù-dực du canton de Phù-đổng, huyên de Tiên-du, province de Bắc-ninh.

Il n'y a pas de rapports pertinents pour cet élément