Aperçu avant impression Fermer

Affichage de 67 résultats

Description archivistique
Manuscrits et imprimés en Hán-Nôm
Aperçu avant impression Affichage :
Bắc-ninh tỉnh Tiên-du huyện Phù-đổng tổng các xã Phù-đổng, Phù-dực thần sắc. 北寧省仙遊縣扶董總各社扶董扶翊神敕. Brevets des génies des communes Phù-đổng et Phù-dực du canton de Phù-đổng, huyên de Tiên-du, province de Bắc-ninh.
Bắc-ninh tỉnh Tiên-du huyện Phù-đổng tổng các xã Phù-đổng, Phù-dực thần sắc. 北寧省仙遊縣扶董總各社扶董扶翊神敕. Brevets des génies des communes Phù-đổng et Phù-dực du canton de Phù-đổng, huyên de Tiên-du, province de Bắc-ninh.
Đại Nam điển-lệ toát-yếu tân-biên. 大南典例撮要新編. Nouvelle version des institutions administratives du Vietnam.
Đại Nam điển-lệ toát-yếu tân-biên. 大南典例撮要新編. Nouvelle version des institutions administratives du Vietnam.
Đại Nam nhất-thống chí. 大南一統志. Géographie du Vietnam.
Đại Nam nhất-thống chí. 大南一統志. Géographie du Vietnam.
Đại Nam nhất-thống chí. 大南一統志. Géographie du Vietnam.
Đại Nam nhất-thống chí. 大南一統志. Géographie du Vietnam.
Đại Nam nhất-thống chí. 大南一統志. Géographie du Vietnam.
Đại Nam nhất-thống chí. 大南一統志. Géographie du Vietnam.
Đại-Nam chính-biên liệt-truyện nhị tập. 大南正編列傳貳集. Biographies du Vietnam: sections principales, deuxième série.
Đại-Nam chính-biên liệt-truyện nhị tập. 大南正編列傳貳集. Biographies du Vietnam: sections principales, deuxième série.
Đại-Nam chính-biên liệt-truyện sơ tập. 大南正編列傳初集. Biographies du Vietnam: sections principales, première série.
Đại-Nam chính-biên liệt-truyện sơ tập. 大南正編列傳初集. Biographies du Vietnam: sections principales, première série.
Đại-Nam chính-biên liệt-truyện sơ tập. 大南正編列傳初集. Biographies du Vietnam: sections principales, première série.
Đại-Nam chính-biên liệt-truyện sơ tập. 大南正編列傳初集. Biographies du Vietnam: sections principales, première série.
Đại-Nam liệt-truyện tiền-biên. 大南列傳前編. Biographies du Vietnam: sections préliminaires
Đại-Nam liệt-truyện tiền-biên. 大南列傳前編. Biographies du Vietnam: sections préliminaires
Đại-Nam liệt-truyện tiền-biên. 大南列傳前編. Biographies du Vietnam: sections préliminaires.
Đại-Nam liệt-truyện tiền-biên. 大南列傳前編. Biographies du Vietnam: sections préliminaires.
Résultats 1 à 10 sur 67